Ülevaade Hagudi Põhikoolist

Hagudi kool on väike lasteaed-põhikool, mis toimib kogukonnakoolina. Roheline ja
turvaline keskkond meeldib nii lastevanematele kui ka lastele ning kooli töötajatele.
Pööratakse rõhku õppimist toetavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamisele, alustades
uskumusest, et kõigi inimeste võimekus ja õppimisvõime on alati arendatavad. Hagudi kool
õpib loodust looduses, võttes osa erinevatest loodusalastest õppeprogrammidest. Koolil on
välja kujunenud omanäolised traditsioonid, millega toetatakse ja julgustatakse õpilaste
teadmiste ja oskuste arengut.

Uue arengukava koostamise põhimõtted

Arengukava koostamisel on võetud fookusesse, et arengukava oleks kooli arengut toetav
ühistel kokkulepetel põhinev töödokument. Arengukava üheks sisendiks on 2021. aasta
sügisel läbiviidud sisehindamine, mille käigus on välja toodud kooli peamiste valdkondade
tugevused ja parendusvaldkonnad. Samuti on loodud uus ühine visioon, missioon ja
täpsustatud väärtuste sisu. Peetakse oluliseks, et arengukava oleks kõikidele osapooltele
ühiselt mõistetav dokument, millest lähtutakse järgmise 3 õppeaasta töö planeerimisel ning
juhtimisel. Arengukavas lähtutakse põhimõttest, et kooli jätkusuutlikkus sõltub laste,
vanemate ja personali rahulolust, iga lapse isikupäraga arvestamisest, koolikogukonna
kaasamisest ja koostööst.

Arengukava üldeesmärgid:

 

  • Hagudi Põhikool on omanäoline põhikool, kus viiakse ellu uuenduslikke ideid;
  • meeskonnal on ühtsed eesmärgid ja väärtused, mis avalduvad igapäevases koolielus;
  • õppimisel ja õpetamisel toetatakse iga õppija arengut ja eneseregulatsioonioskuseid
    kasutades efektiivseid õpistrateegiaid;
  • kooli arengut toetavad dokumendid on ajakohased ja lähtuvad kooli omapärast.
 
Arengkavaga saab täpsemalt tutvuda siin lingil.